top of page

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 

Firma INVESLTY Daniel Wojda zwana dalej „Investly” wie jak ważna dla naszych klientów jest prywatność. Dlatego Investly dokłada wszelkich starań aby w jasny i klarowny sposób informować o tym jak dane osobowe Użytkownika są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane.

 

Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Poniżej opisana polityka omawia zasady, na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy oraz kto ma do nich dostęp.

 

 

 

2. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym serwisie (www.kupienieruchomosc.com)  jest firma Investly Daniel Wojda z zakładem głównym pod adresem: ul. Plantowa 2/20, 05-800 Pruszków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 534-245-86-73 REGON: 380318680, adres email: biuro@kupienieruchomosc.com 

 

 

3. Rodzaj przetwarzanych danych: 

 

3.1 Dane osobowe personalne :

Są to dane personalne które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Państwa jako użytkownika oraz naszego klienta. Należą do nich:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, państwo lub organ, który wydał dokument i jego ważność, podpis, numer PESEL. W przypadku przedsiębiorców mogą to być dodatkowo: numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON.

 

3.2 Dane osobowe kontaktowe:

Są to dane kontaktowe, które przetwarzamy wyłącznie w celu wzajemnego kontaktu. Należą do nich: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail oraz wszelkie inne podane przez Państwa informacje umożliwiające kontakt.

 

3. 3 Dane dotyczące przedmiotów transakcji:

Są to dane dotyczące przedmiotów transakcji. Należą do nich: dane nieruchomości oferowanych przez Państwa tj.: lokalizacja nieruchomości, parametry techniczne nieruchomości i dane dotyczące własności oraz wszelkie inne informacje dotyczące nieruchomości niezbędne do jej sprzedaży. Dotyczy to informacji przekazywanych za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej, poczty email oraz telefonicznie.

 

 

 

4. Informacje prawne dotyczące przetwarzania danych

 

W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. W wyjątkowych przypadkach tj.: w celu wypełnienia wzajemnych zobowiązań ustawowych lub umownych, celem zapewnienia ochrony wzajemnych praw i interesów nie wymagamy Państwa zgody na przetwarzanie.

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o:

- zgodę przekazaną nam poprzez wysłanie formularza kontaktowego z naszego serwisu internetowego, pocztę email bądź kontakt telefoniczny

- wywiązanie się z wzajemnych zobowiązań i interesów na podstawie zawartych lub negocjowanych umów kupna sprzedaży

- wywiązanie się ze zobowiązań nakładanych na strony wszystkich zawieranych przez nas transakcji przez ustawodawstwo RP

Regulacje prawne regulujące wymóg przetwarzania Twoich danych:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

 

 

5. Metodyka przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych przez Investly odbywa się w sposób ręcznych lub przy pomocy oprogramowania komputerowego, które nie ma możliwość automatycznego podejmowania decyzji za użytkownika. Wszystkie dane są chronione przy pomocy aplikacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo a także procedury organizacyjne w przepływie informacji, stosowane wewnątrz Investly.

 

5.1 Operatorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora i wewnątrz struktury Investly przez osoby zatrudnione, a także przez podmioty do tego upoważnione i współpracujące z Investly wliczając w to: kancelarie notarialne, kancelarie prawne a także organy administracji państwowej .

 

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z prawem następującym podmiotom:

- firmą zewnętrznym na podstawie umowy o przetwarzanie danych w imieniu Investly;

- dostawcom usług pocztowych, łączności i środków łączności elektronicznej;

- firmom ubezpieczeniowym, w których ubezpieczone są lub były przedmioty transakcji;

- agencjom windykacyjnym i kancelarie prawne w celu odzyskania należności oraz dochodzenia roszczeń wynikających z wzajemnych zobowiązań;

- kancelarie prawne w celu obsługi transakcji dokonywanych z udziałem Investly
- kancelarie 
notarialne w celu obsługi transakcji dokonywanych z udziałem Investly;

- organy administracyjne i prawne w celu nadzoru na podstawie szczególnych przepisów prawnych.

 

 

 6. Czas przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są przechowywane i archiwizowane zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo i tak długo, jak to niezbędne.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a nie doszło do transakcji, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 24 godzin od czasu ich pozyskania.

 

 

 7. Prawa i obowiązki związane z ochroną danych osobowych

 

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Macie Państwo możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu aktualizacji, ograniczenia, przeniesienia, kontroli lub zmiany sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 7.1 Prawo do usunięcia swoich danych osobowych

  W każdej chwili macie Państwo możliwość skontaktowania się z nami i na pisemny wniosek skasowania swoich danych w przypadku kiedy:

- nie są wymagane do celu, w którym zostały przetworzone,

- została wypowiedziana zgoda na przetwarzanie,

- przetwarzane dane zostały wykorzystane niezgodnie z prawem,

Możliwość usunięcia danych nie dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne i prawnie uzasadnione

 

 7.2 Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych

  W przypadku kiedy naruszone zostały zasady ochrony co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Investly, przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego, którego dane zostały podane poniżej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

 7.3 Wykonywanie uprawnień

  W kwestiach dodatkowych pytań co do ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt listowny lub emailowy. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w maksymalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania zapytania. 

 

 

 

8. Strona internetowa i informacja o plikach cookies 

 

8.1 Informacje w formularzu

   Informacje o części zachowań użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług internetowych.

 

Informacje podlegające przetwarzaniu:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- informacje o danych przeglądarki użytkownika,

- Informacje o adresie IP użytkownika.

 

Wszystkie wyżej wymienione dane nie są identyfikowane z konkretnym użytkownikiem przeglądającym nasz serwis internetowy. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z  administrowaniem serwisu.

Wszystkie dane zbierane przez serwis są dobrowolnie podawane przez użytkownika, pozostałe informacje zapisywane przez serwis dotyczą parametrów połączenia takich jak czas nadejścia zapytania czy adres IP. Adres IP jest używany wyłącznie w celu identyfikacji pojedynczego logowania na naszej stronie internetowej, a także w celu obrony przed atakami komputerowymi.

 

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu na naszej stronie internetowej nie są udostępnianie osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.  Jeżeli wyżej wspomniane dane umożliwiają identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby fizycznej ma on możliwość do wglądu, modyfikacji czy żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

Wszystkie dane udostępnianie przez użytkownika w wyniku wysłania formularza kontaktowego służą jedynie do weryfikacji i wyceny przedmiotu sprzedaży bądź nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu przeprowadzenia transakcji.

 

8.2 Pliki cookies

Nasz serwis internetowy używa plików cookies tzw. „ciasteczek”, są to małe pliki tekstowe, które zawierają dane przechowywane na komputerze użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. Pliki cookie zawierają najczęściej informacje o czasie ich przechowywania i adresie strony internetowej, które są wysyłane na komputer użytkownika i nie pobierają od użytkownika żadnych danych osobowych.

Pliki cookies są wysyłane w następujących celach:

- tworzenia statystyk pomagających zrozumieć, jak Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania oczekiwań użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów w sieciach reklamowych.

 

 

 

 

 

bottom of page